ประกาศความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ PEA Solar (Privacy Notice)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูล ส่วนนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำหนังสือฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย สำหรับการใช้บริการเว็บไซต์ PEA Solar ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ กฟภ. โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ กฟภ. เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ กฟภ. ได้รับหรือเข้าถึงได้ จากแหล่งอื่น

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้ มีวัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมาย ดังนี้

1.1.1 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่สำหรับการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล เพื่อใช้ในการระบุตัวตน และติดต่อ แจ้งข้อมูล ประสานงานการให้บริการและแก้ไขปัญหา รวมถึงการแจ้งสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษ

1.1.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ได้แก่ หน่วยการใช้ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อประเมินความเหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

1.1.3 ข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ บันทึกการสื่อสารหรือการโต้ตอบระหว่างท่านกับ กฟภ. รายละเอียดเรื่องร้องเรียนหรือการออกความเห็น ผลประเมินการสำรวจความคิดเห็น ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของ กฟภ. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่ กฟภ. ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพและการบริการของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

1.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กฟภ. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้

(1)  บุคคล หน่วยงาน นิติบุคคลใด ๆ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับชำระเงิน

(2)  บุคคล หน่วยงาน นิติบุคคลใด ๆ ที่ กฟภ. สั่งการให้เป็นผู้รับจ้างดำเนินการเกี่ยวกับการบริการลูกค้าของ กฟภ.

(3)  บุคคล หน่วยงาน นิติบุคคลใด ๆ ที่ กฟภ. เป็นผู้สั่งการให้บริการจัดการสิทธิประโยชน์ รางวัลของลูกค้า กฟภ.

(4)  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทาง กฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาล เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงบุคคล หน่วยงาน องค์กร นิติบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ

(5)  บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท่านให้ความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บุคคล หรือหน่วยงานนั้น ๆ ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กฟภ. จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผย และปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 1.1 และ 1.2 ในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีสัญญาหรือมีความจำเป็นในการใช้ PEA Solar หากท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ กฟภ. อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือ อาจทำให้ กฟภ. ไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์ PEA Solar แก่ท่านได้

ทั้งนี้ กฟภ. อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการก่อตั้งสิทธิ เรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิ เรียกร้องในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย

ในกรณีที่ กฟภ. ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่นอกเหนือจาก วัตถุประสงค์ดังข้อ 1.1 และ 1.2 จะแจ้งและ/หรือขอความยินยอมจากท่านต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมาย กำหนดให้ กฟภ. สามารถดำเนินการได้

2. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่นิติสัมพันธ์ ระหว่างท่านกับ กฟภ. สิ้นสุดลง (ยกเลิกการใช้ PEA Solar) อย่างไรก็ดี กฟภ. อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาดังกล่าวหากกฎหมายอนุญาตหรือการเก็บ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายของ กฟภ.

หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น กฟภ. จะลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จากการจัดเก็บหรือระบบของ กฟภ. และของบุคคลอื่นซึ่งให้บริการแก่ กฟภ. (ถ้ามี) หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ กฟภ. สามารถเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ต่อไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยยข้องกำหนด

3. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กฟภ. จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการป้องกัน ด้านการบริการ จัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือ ควบคุมการ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้ งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

4.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

4.3 สิทธิในการลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้

4.4 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

4.5 สิทธิในการขอรับหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง

4.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.7 สิทธิในการคัดค้าน

4.8 สิทธิการได้รับแจ้งข้อมูล

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pea.co.th/peapdpa

5. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลของท่าน รวมถึงต้องการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตามที่อยู่อีเมล: dpo@pea.co.th
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

6. การเปลี่ยนแปลงหนังสือแจ้งฯ ฉบับนี้

กฟภ. อาจพิจารณาทบทวน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการแจ้งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและการดำเนินงานของ กฟภ. รวมถึงอาจปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าของข้อมูล โดย กฟภ. จะดำเนินการประกาศแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการ หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลทราบโดยตรงตามช่องทางการสื่อสารของ กฟภ.

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

Scroll to Top