PEA Solar logo

คำนวณขนาด Solar Rooftop ที่เหมาะสม

ค้นหาตำแหน่งติดตั้งของคุณ จากนั้นกำหนดจุดแล้วลากเส้นรอบบริเวณที่ต้องการบนหลังคา เพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับติดตั้ง Solar Rooftop

Loading...

ข้อมูลพื้นที่หลังคา

พื้นที่หลังคาโดยประมาณ (ตารางเมตร)

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ค่าไฟฟ้าต่อเดือน (บาท)

ระบบไฟฟ้า

เปอร์เซ็นต์การใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวันและกลางคืน

ช่วงกลางวัน 50 %

ช่วงกลางคืน 50 %